Home | Diensten | Psychodiagnostisch onderzoek | Dyscalculieonderzoek

Dyscalculieonderzoek

Afname

Bij individuele leerlingen.

Wanneer en waarom?

Als leerlingen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs worden aangemeld met forse leerachterstanden op het gebied van rekenen, is dit een belangrijk signaal voor de school. Zeker als deze rekenachterstand niet passend is bij het onderwijsniveau dat de leerling gaat volgen en als de leerling op de basisschool altijd extra hulp nodig heeft gehad bij het rekenen. Mogelijk is dan sprake van dyscalculie.

Als dit vermoed wordt, is het belangrijk dat eventueel weggezakte kennis wordt opgehaald door minimaal een half jaar intensieve remediëring te bieden aan de leerling op het gebied van automatiseren én overige rekenvaardigheden. Als de rekenproblemen aanwezig blijven en zodoende hardnekkig blijken te zijn, kunt u onderzoek naar dyscalculie bij ons expertisecentrum aanvragen.

De psychologen/orthopedagogen van ons expertisecentrum kunnen onderzoek doen naar dyscalculie. Als onderzoek dit inderdaad bevestigt, geven wij een dyscalculieverklaring af en geven wij handelingsadviezen aan de school.

Waaruit bestaat het onderzoek?

Afhankelijk van de voorinformatie over de betreffende leerling besluiten wij welke middelen worden ingezet voor het onderzoek. In ieder geval nemen wij een goedgekeurde COTAN rekentest af. Daarnaast maakt intelligentieonderzoek meestal deel uit van het onderzoek. Afsluitend bespreken wij de onderzoeksresultaten met de leerling, de ouders (gezaghebbenden) en de school.

Hoe en bij wie aanmelden?

Om een leerling aan te kunnen melden, is een door de school volledig ingevuld aanmeldingsformulier nodig en een door ouders ingevulde vragenlijst. Daarnaast moeten beide ouders/gezaghebbenden en de leerling een toestemmingsformulier ondertekenen. De aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als beide ouders en de leerling op de hoogte zijn van het onderzoek en hiervoor toestemming geven. Na ondertekening kunt u de formulieren mailen naar secretariaat@cvoaccent.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u geheel vrijblijvend contact op met het secretariaat via e-mail: secretariaat@cvoaccent.nl of telefoon 010 – 209 99 26.